U schrijft zich eerst en vooral in bij ons in het wachtregister. U moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk verder op deze pagina.

Uw aanvraag is pas definitief als u het inschrijvingsformulier samen met ALLE gevraagde documenten bezorgt aan ons SVK.

Voor inschrijvingen, vragen en/of inlichtingen kan u terecht bij de inschrijvingsverantwoordelijke van ons SVK. (zitdag: woensdag van 9 tot 11u of op afspraak) of bij het plaatselijke OCMW of de lokale woonwinkel.

Inschrijvingsvoorwaarden

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden. 

Er zijn vier belangrijke voorwaarden, over:

  • Bevolkingsregister
  • Leeftijd
  • Inkomen
  • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan ons SVK elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Lees de volledige inschrijvingsprocedure. In deze procedure staat ook welke noodzakelijke en optionele documenten u als bijlage bij uw inschrijvingsformulier moet steken.

Voorkeuren

Bij uw inschrijving kiest u het type woning, de ligging en de maximale huurprijs. U wordt daarna enkel  uitgenodigd voor woningen die voldoen aan uw wensen. U kan uw voorkeuren steeds wijzigen door een schriftelijk aanvraag hiervoor in te dienen.

Let op: hoe hoger uw eisen, hoe langer het kan duren voor het SVK u een geschikte woning kan aanbieden.

Toewijzing

Als er een SVK-woning vrijkomt, dan moeten wij de toewijzingsregels volgen. Die bepalen de volgorde van de kandidaat-huurders die we een aanbod doen.

Eerst moeten de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Van alle mogelijke kandidaten controleren we de toewijzingselementen. U moet op dat moment de juiste attesten en documenten voorleggen aan ons.

Daarna kijken we naar de rationele bezetting: is de woning grootte genoeg voor het aantal bewoners die er zullen wonen.

Na deze twee controles plaatsen we alle overblijvende kandidaten in een volgorde, eerst staan degene die beroep kunnen doen op een absolute voorrang, dan volgen de kandidaten met de hoogste puntenscores.

De puntenscore geeft uw maatschappelijke kwetsbaarheid weer.

We onderscheiden een aantal categorieën (zie verder). Voor elke categorie krijgt u een aantal punten. Binnen elke categorie geldt alleen de hoogste puntenscore die op u van toepassing is. De Kandidaat-huurder die het hoogste puntentotaal heeft, komt eerst aan de beurt als we een woning vrij hebben.

We onderscheiden 6 categorieën via een specifiek puntensysteem:

  1. Het actueel besteedbaar inkomen: uw werkelijk inkomen en dat van alle andere personen die met u in de woning trekken of zullen trekken, op het ogenblik van de toewijzing. Voor kinderen jonger dan 25 jaar en inwonende ouders of grootouders gelden speciale regels. (maximaal 20 punten, minimum 5).
  2. Woonnood: we maken een inschatting hoe dringend u een woning nodig heeft. Mensen die dakloos zijn of die onmiddellijk een onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten krijgen meer punten. (maximum 20 punten, minimum 0 punten)
  3. Kinderlast: dat zijn kinderen waarvoor u de zorg opneemt, inclusief kinderen die geplaatst zijn of waarvoor u co-ouderschap of een bezoekrecht hebt en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven. (maximum 6 punten)
  4. SVK-huurder: een huurder van het SVK die wil verhuizen naar een andere SVK-woning krijgt een aantal punten.  (maximum 3 punten)
  5. Anciënniteit (maximum 3 punten): elke kandidaat-huurder, die gedurende 6 maanden onafgebroken op de wachtlijst staat, krijgt 1 extra punt.
  6. Inwoner van de gemeente of het werkingsgebied (maximum 6 punten): Ons SVK kent een gewogen prioriteit toe aan kandidaat-huurders die inwoner zijn van de gemeente op het moment van de toewijzing (standaard: 3 extra punten). Dit betekent dat u bij de toewijzing van een woning in de gemeente een extra prioriteit krijgt als u gedomicilieerd bent in die gemeente.
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid